Welsh Cobs
Tudalen Flaen - Front Page
Gwynfaes Culhwch
Cesig - Mares
Epil Culhwch - Culhwch's Progeny
Stoc Ifanc - Youngstock
Ebolion 2011 - 2011 Foals
Epil Culhwch dramor - Culhwch's Progeny Abroad
Ar werth - For sale
Magwyd yma - Bred here
Newyddion Diweddaraf - Latest News
Meirch - Stallions
Cysylltwch - Contact - Links
Welsh Cobs
NEWYDDION A LLUNIAU DIWEDDARAF - LATEST NEWS AND PICTURES

MEHEFIN / JUNE 2011

Ar ol yr holl siomedigaethau o llynedd, rwyn falch i ddweud bod holl ebolion eleni wedi cyrraedd.

After all of the trials and tribulations of last year, I'm glad that all of year's foals ar here.

MAI / MAY 2011.

SIOE FEIRCH GLANUSK STALLION SHOW

Llongyfarchiadau i Alun Hughes a Trefaes Black Flyer ar ennill brif pencampwriaeth Sioe Feirch Glanusk.

Congratulations to Alun Hughes and Trefaes Black Flyer onwinning the Supreme Championship at Glanusk Stallion Show.

 

ARWERTHIANT MIS MAI - MAY SALES

GWYNFAES JAFFETH (2007)

Am tair mlynedd bu yn Sweden gyda Annika Boerjlind. Erbyn hyn, mae Jaffeth nol gyda Les a Kate Rayfield a dymunwn pob llwyddiant iddynt yn ei ddangos mewn llaw ac o dan gyfrwy i flwyddyn nesaf.

Annika Boerjlind decided to bring Gwynfaes Jaffeth to the May sales. Above he is pictured with Andrew Thomas of the Caederwen Stud who produced him. He is now back in Hampshire with Les & Kate Rayfield. We wish them every success with Jaffeth in the showring

 

EBRILL / APRIL 2011

Erbyn hyn, mae Custennin yn mwynhau haf 2011 yn Holme Farm Equestrian Centre. Mae Jo a John yn ei gynhyrchu ar gyfer sioeau 2011.

At the moment, we are very fortunate that Custennin is being produced by Jo and John of Holme Farm Equestrian Centre for the 2011 season. We wish them all the best for the season.

CUSTENNIN AVAILABLE FOR LEASE OR SALE

GWYNFAES CUSTENNIN AT HOYS 2009

Llun/Photo: The Event Photographer

Due to work commitments, Hattie decided that she could no longer lease Custennin. We can only thank her for the tremendous achievements she achieved with Custennin. Therefore we are looking for a suitable experienced rider who would want to lease Custennin or we would consider selling him to a suitable home. He has impeccable breeding as Culhwch has now won the Section D Sire Ratings for the third year in succession. His full brother Gwynfaes Manawydan is proving to be a top sire in Sweden with Anna & Maud Enmark and we have two fabulous fillies from Custennin before he started on his ridden career. He really is a top class Section D stallion that has the qualities to be shown in-hand, to be ridden and be a fabulous stock getter.

 

EBRILL /APRIL 2011

AWSTRALIA / AUSTRALIA

HAD WEDI EI REWI AR GAEL CYSYLLTWCH A

FROZEN SEMEN AVAILABLE CONTACT

MEGAN HOWE

nawarrah@harboursat.com.au

MAWRTH /MARCH 2011

Meirion a Caleb yn derbyn tlws Hengwm wrth y Llywydd Terry Court ar ran Culhwch gan iddo gasglu'r pwyntiau mwyaf wrth graddoli meirch ar gyfer 2010.

Meirion and Caleb receiving The Hengwm Trophy on Culhwch's behalf from the President Terry Court as he topped the Sire Rating for 2010.

Carwn ddiolch i bawb sydd wedi paratoi a dangos epil Culhwch.
We wish to thank everyone involved with preparing and showing Culhwch's progeny.

MEDI / SEPTEMBER 2010

Penderfynwyd i werthu Gwynfaes Y Gof a bellach mae'n yn farch gyda John a Jo yn Holme Farm Equestrian Centre. Dyma ebol olaf Penllwynuchel Seren Olaf a anwyd ar dydd penblwydd ein ffrind annwyl Albert Y Gof ac o'r herwydd mae Y Gof wedi bod yn ebol arbennig iawn . Gobeithiwn ei weld yn y sioeau dan gyfrwy yn 2012 a dymwunwn pob lwc a llwyddiant iddynt.

We took the decision to sell Gwynfaes Y Gof who is now the stud stallion with Jo and John at Holme Farm Equestrian Centre. He was Seren Olaf's last foal and he was born on the birthday of our very dear friend Albert Y Gof hence why Meirion was reluctant to sell him. We hope to see Y Gof at the 2012 shows. We wish them very success in the future with this very special colt.

GWYNFAES Y GOF (2007)

AWST / AUGUST 2010

GWYNFAES ANNEST / BRYNCADNO FFLEUR / RAINHILL FAIR IMOGINE / RAINHILL OLWEN

... yn y sioeau eleni

... in the shows this year

... o Bridfa Rainhill

... from the Rainhill Stud

AWST / AUGUST 2010

EBOLION CULHWCH FOALS - GWYNFAES CUNEDDA WLEDIG / GWYNFAES MALLT Y NOS.

MAWRTH /MARCH 2010

Meirion a Caleb yn derbyn tlws Hengwm wrth y Llywydd William Lloyd ar ran Culhwch gan iddo gasglu'r pwyntiau mwyaf wrth graddoli meirch ar gyfer 2009.

Meirion and Caleb receiving The Hengwm Trophy on Culhwch's behalf from the President William Lloyd as he topped the Sire Rating for 2009.

Carwn ddiolch i bawb sydd wedi paratoi dangos epil Culhwch.
We wish to thank everyone involved with preparing and showing Culhwch's progeny.

 

NEWYDDION O DRAMOR - NEWS FROM ABROAD

IONAWR /JANUARY 2010

AWSTRALIA / AUSTRALIA

Dyma Madoc yn llwyddo yn ei sioe gyntaf. Mae'r lluniau yn dweud y cyfan! Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i Jody a Madoc ar gyfer y dyfodol.

Madoc is the supreme welsh champion in the West Australian Welsh breed show and overall show champion. I'd say the pictures say it all! Many congratulations and best wishes to Jody and Madoc for the rest of the showing season.

 

TACHWEDD / NOVEMBER 2009

GWYNFAES BENDIGEIDFRAN

Penderfynwyd gwerthu Bendigeifran pan wnaeth Stephan Bends o'r Almaen gynnig amdano ni allu Meirion anwybyddu. Dymunwn pob llwyddiant iddo ar gyfer 2010.

We made the decision to sell Bendigeidfran as Stephan Bends made an offer that Meirion could not ignore. We wish both Stephan and Bendigeidfran all the best for 2010.

 

HYDREF / OCTOBER 2009

HOYS

Roedd yn anrhydedd i ni weld Gwynfaes Custennin yn cystadlu yn y sioe yma. Mae ein diolch i Hattie Cook am ei holl waith caled gyda fe.

It was an honour to watch Gwynfaes Custennin competing at HOYS. Our sincere thanks to Hattie Cook for all her hard work and for producing him for the big occasion.

Llun/Photo: The Event Photographer

MEDI / SEPTEMBER 2009

NAIAD SURVIVOR

Dymunwn pob llwyddiant i Susannah & Michael Broadhurst a Naiad Survivor wrth iddynt baratoi ar gyfer sioeau 2010. Mae Naiad Survivor yn frawd llawn i Gwynfaes Rachel a Brynithon Hannah.

I'd like to thank Susannah for contacting me with the great news that she has bought Naiad Survivor. We wish both Susannah and Survivor the very best as they prepare for the 2010 shows. Survivor is a full brother to Gwynfaes Rachel and Brynithon Hannah.

NAIAD SURVIVOR (2005)

Naiad Survivor

Gwynfaes Culhwch

Penllwynuchel Hannah

Gwynfaes Rachel / Brynithon Hannah.

 

SIOE FRENHINOL 2009 ROYAL WELSH

Dyna beth oedd Sioe Frenhinol? Pan benderfynodd Meirion i beidio mynd a Culhwch a Noah, credais mai sioe tawel oedd hi i fod. Am y tro cyntaf ers blynyddoedd, dim ond un cobyn oedd yn mynd o glos Gwynfaes. Ar ddydd Mawrth, cododd Meirion am 4 i odro a bant a ni am 7:00 gyda Y Gof yn y treiler. Dangosodd Y Gof ei hun yn dda yn y dosbarth i ebolion 2 oed gan ddod yn 4ydd ac roeddwn yn hapus â hyn.

What a Royal Welsh? When Meirion decided not to take Culhwch or Noah, I thought, it was going to be a low key show for us. For the first time in years we were only taking one cob from Gwynfaes. On Tuesday, Meirion got up at 4 to milk and off we set at 7:30 with Gwynfaes Y Gof in the trailer. We got to the show and Meirion and Y Gof did a great show in the 2 year old colt class. Y Gof was placed fourth and we were happy with this.

GWYNFAES Y GOF 4ydd/th

Llun/Photo: The Event Photographer

Y dosbarth nesaf i mewn oedd yr ebolesi dwy oed a roeddwn yn bles dros ben pan ddaeth dwy eboles gan Culhwch yn y tri cyntaf. Caederwen Sienna 1af a Broadley Orange Blossom 3ydd.

Next in were the 2 year old filly class and we were absolutely delighted when two Culhwch fillies were placed in the top three. Caerderwen Sienna 1st and Broadley Orange Blossom 3rd.

CAEDERWEN SIENNA 1af/st

BROADLEY ORANGE BLOSSOM 3ydd/rd

Lluniau/Photos: The Event Photographer

Wedyn i ddosbarth i'r ebolesi 3 oed. Gan fod Ionos Ffion wedi rhagori yn y sioeau yn 2009, roedd Meirion a finne yn awyddus iawn i weld y dosbarth. Colles ddechre'r dosbarth gan fod Stiward eiddgar yn mynnu fy mod i yn eistedd yn adran y llywodraethwyr a bu Meirion bron a chael trawiad wrth i'r gât gau a Ffion a Daniel tu allan. Yna, agorwyd y gât gan stiward caredig ac i mewn hedfanodd Ffion a Daniel. Enillodd ei dosbarth a choronwyd y dydd wrth iddi gael ei gosod fel is-pencamwraig y stoc ifanc. Roedd yn ddiwrnod rhagorol ac rwyn edrych ymlaen ei gweld yn y prif gylch unwaith eto ac ebol wrth ei thraed. Llongyfarchiadau gwresog i chi'ch dau.

Then to the 3 year old filly class. As Ionos Ffion had had such a fantastic season, both Meirion and myself were eager to see the class. I missed the start due to an over zealous steward and Meirion's heart almost stopped when the gate was shut with no Ffion or Daniel in the ring. Then, a kind steward opened the gate and in burst both Ffion and Daniel. The rest is history. She won her class and was the reserve youngstock champion. It really was a fab day and I can't wait to see her out there again with a foal at foot. Many, many congratulations to you both.

IONOS FFION

1af ac ISBENCAMPWRAIG Y STOC IFANC
1st and RESERVE YOUNGSTOCK CHAMPION

Lluniau/Photos: The Event Photographer

 

Uchod, rwyf wedi cynnwys y stoc a enillodd wobrau ond roeddwn yn ymfalchio wrth weld holl epil Culhwch yn performio yn y sioe. Yn ddi-ffail, roedd bob un yn symudwr, yn gywir ac yn doangos bod ganddynt anian rhagorol.

Dydd Mercher, ar ddiwedd cystadlu dosbarthiadau'r cobiau, pleser oedd clywed bod Culhwch wedi ennill Tlws Epil Yeomans unwaith eto.

Dechrau yn cynnar dydd Iau am fod Meirion yn barnu'r CFfI yn barnu cobiau. Es draws i gylch y ceffylau yn y gobaith o weld Custennin am y tro cyntaf ers 15 mis - roedd Hattie a Custennin yn cystadlu yn y 'Ridden Mountain & Moorland Pony of the Year - Horse of the Year Show Qualifier - Welsh Cob Section D class' ond hwn oedd yr olaf o chwech dosbarth. Roedd y dosbarth am 4p.m. a ni'n gadael i odro amser hyn. Er yn ddibrofiad, roedd yn edrych yn arbennig o dda ac fe aeth y ddau ymlaen i ennill y dosbarth ac yna cael eu dewis fel Is-Bencampwyr yr adran M&M. Oh am odro! Mae ein diolch i gyd i Hattie am ei gynhyrchu mewn modd mor arbennig. Mae Meirion yn edrych ymlaen i HOYS yn barod.

I've included the prizewinning progeny but we were absolutely delighted to see all of Culhwch's progeny perform in the main ring. Without fail, they are great movers, they have good conformation and the very best of temperaments.

On Wednesday, when all the Welsh cob classes were completed, we were thrilled that Culhwch had won the Yeomans Progeny Trophy once more.

Another early start on Thursday as Meirion was judging the Young Farmers judging Cobs. I made my way over to the horse ring hoping to see Custennin for the first time in 15months - Hattie had entered him for the The Ridden Mountain & Moorland Pony of the Year - Horse of the Year Show Qualifier - Welsh Cob Section D class only to realize that the cobs were the last of the classes. The class was at 4p.m. Although Custennin was inexperienced, he looked majestic and won the class. He then topped this by also being awarded the Reserve Champion for the Mountain & Moorland section. What a pity we missed the class as Meirion had to get home to do the milking! What can we say but our sincere thanks to Hattie for producing him so beautifully and we are looking forward to our trip HOYS.

GWYNFAES CUSTENNIN 1st and RESERVE CHAMPION


Wrth i Custennin ennill yn y Sioe Frenhinol dan gyfrwy ac felly ar ei ffordd i HOYS, mae Meirion wedi gwireddu breuddwyd arall....

magu enillydd y Sioe Frenhinol ac ymddangosydd yn HOYS mewn llaw drwy Culhwch, dan gyfrwy drwy Custennin ac yn dreifio drwy Sion.

With Custennin winning at the Royal Welsh and qualifying for HOYS, Meirion has achieved another of his ambitions...

as he has bred a Royal Welsh winner and HOYS qualifier in hand with Culhwch, ridden with Custennin and driven with Sion.

 

BRYNCADNO HELEDD (2009)

Bryncadno Heledd

Gwynfaes Culhwch

Lodor Ffiend

Roedd Meirion yn hanner cant eleni a phan welais Heledd penderfynais ei phrynu fel anrheg pen-blwydd iddo. Dyma'r ceffyl cyntaf i ni ei brynu ac rwyn gobeithio fod Meirion yn bles!

Meirion was 50 earlier this year, so as a treat, I brought Heledd for him. As this is the only cob we have ever brought I hope Meirion is pleased!

 

LLUNIAU A GWYBODAETH NEWYDD - NEW PICTURES AND UPDATES

O bryd i'w gilydd, rwyn derbyn lluniau a gwybodaeth am epil Culhwch a chobiau a fagwyd yma. Fel rwyn cael amser, rwyn ceisio eu rhoi ar y tudalennau priodol ond o nawr ymlaen byddaf yn cyfeirio atynt fan hyn.

From time to time, I am sent pictures and the progress of Culhwch's progeny and of cobs bred at Gwynfaes. As I have time, I will try to include them in the relevant pages but I will include pictures here.

BRYNCADNO HELEDD (2009)

   

MALLT Y NOS & CUNEDDA WLEDIG

RAINHILL PENDRAGON (2010)

RAINHILL MORGAN LA FAY (2010)

TREFAES BLACK MARVEL (2004)

GWYNFAES MANAWYDAN (2004)

BRYNCADNO FFLAMDDWYN (2006)

GWYNFAES MANAWYDAN (2004)

GWYNFAES MANAWYDAN (2004)

GWYNFAES MANAWYDAN (2004)

GWYNFAES MANAWYDAN (2004)

GWYNFAES MANAWYDAN (2004)

GWYNFAES MANAWYDAN (2004)

BRYNCADNO FFLAMDDWYN (2006)

GWYNFAES MADOG (2006)

GWYNFAES INDEG (2008)

GWYNFAES MELLTEN (2004)

RAINHILL OLWEN (2004)

RAINHILL ROWENA (2006)

 
Welsh Cobs
Tudalen Flaen - Front Page
Gwynfaes Culhwch
Cesig - Mares
Epil Culhwch - Culhwch's Progeny
Stoc Ifanc - Youngstock
Ebolion 2011 - 2011 Foals
Epil Culhwch dramor - Culhwch's Progeny Abroad
Ar werth - For sale
Magwyd yma - Bred here
Newyddion Diweddaraf - Latest News
Meirch - Stallions
Cysylltwch - Contact - Links
Welsh Cobs